Privacyverklaring

Ik werk volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Als je behandelend therapeut is het noodzakelijk dat ik dossiers aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat onder andere aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Zoals wettelijk vereist, blijven de gegevens in het cliëntendossier 20 jaar bewaard. (Gedeeltelijke) vernietiging is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult/de behandeling

 

Klachtenregeling

Ik werk volgens de richtlijnen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en ben daarom aangesloten bij een geschillencommissie (SCAG).

Als je een klacht hebt over de behandeling, dan hoop ik dat wij samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet dan kun je je klacht indienen via de beoepsvereniging VNRT (https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/#inhoud).